verhuiskaarten maken banner

Verhuiskaarten maken in
4 eenvoudige stappen

Je verhuiskaart in 4 stappen

Algemene voorwaarden verhuiskaartenmaken.com

Verhuiskaartenmaken.com is een website van Create to Send. Voor vragen en opmerkingen kun je direct contact opnemen met support@create2send.com

Algemene voorwaarden Create to Send

Via deze site kun je op basis van je eigen digitale beelden of digitale beelden uit onze beeldbank echte kaarten bestellen die vervolgens worden gedrukt, gefrankeerd en worden verzonden met TNT Post. Voordat je gebruik maakt van de diensten van Create to Send, is het belangrijk dat je deze Algemene Voorwaarden goed leest. Door gebruik te maken van de website en/of de diensten van Create to Send ben je gebonden aan de Algemene Voorwaarden van Create to Send. Vragen of opmerkingen over de Algemene Voorwaarden van Create to Send kun je sturen via support@create2send.com.

Onderdeel A van de Algemene Voorwaarden van Create to Send is op alle Gebruikers van de website van toepassing. Onderdeel B van de Algemene Voorwaarden van Create to Send is - naast onderdeel A - van toepassing op Gebruikers die tevens Klant van Create to Send zijn.

ONDERDEEL A Gebruikers

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Iedere keer als een Gebruiker gebruik maakt van de diensten van Create to Send, zijn de Algemene Voorwaarden van Create to Send van toepassing. De Algemene Voorwaarden van Create to Send zijn eveneens bindend voor alle Overeenkomsten die Gebruikers met Create to Send aangaan en/of rechtshandelingen die Gebruikers met Create to Send verrichten.
1.2 De Algemene Voorwaarden van Create to Send kunnen op verzoek per e-mail worden toegezonden.
1.3 Van de Algemene Voorwaarden van Create to Send kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 De Algemene Voorwaarden van Create to Send zijn van toepassing met uitsluiting van eventueel andere voorwaarden.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in de Algemene Voorwaarden van Create to Send bedongen en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Create to Send bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Create to Send ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Definities

In het hierna volgende worden de volgende begrippen met de bijbehorende definities gebruikt:
2.1 'Voorwaarden': de Algemene Voorwaarden van Create to Send;
2.2 'Materiaal': alle mogelijke denkbare informatie die aan Create to Send ter beschikking wordt gesteld of op de website van Create to Send openbaar wordt gemaakt, inclusief foto's en teksten.
2.3 'Gebruik/Gebruik maken': het verrichten van alle mogelijke handelingen die verband houden met website en/of de diensten van Create to Send, inclusief het bekijken van de website, het surfen over de website, het uploaden, downloaden, posten, printen, verspreiden en dulden van Materiaal van iedere mogelijke denkbare inhoud.
2.4 'Gebruiker': eenieder die Gebruik maakt van de website en/of de diensten van Create to Send en/of overeenkomsten met Create to Send aangaat en/of andere rechtshandelingen met Create to Send verricht. Onder Gebruikers worden ook klanten van Create to Send verstaan;
2.5 'Klant': een Gebruiker die bij Create to Send een product heeft besteld.
2.6 'Order': iedere opdracht die een Gebruiker geeft, in welke vorm dan ook;
2.7 'Overeenkomst': iedere overeenkomst die tussen Create to Send en een Gebruiker tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst;

3. Privacy policy

3.1 Create to Send is verantwoordelijke in de zin van de wet persoonsregistraties en de wet bescherming persoonsgegevens voor wat betreft de persoonsgegevens van Gebruikers. Hiertoe wordt niet gerekend de inhoud van de foto of tekst.
3.2 Create to Send draagt er zorg voor persoonlijke informatie van Gebruikers vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de Privacy Policy van Create to Send.

4. No monitoring

4.1 Create to Send controleert de inhoud van Materiaal van Gebruikers niet, en heeft ook niet de verplichting om Materiaal van Gebruikers te controleren.

5. Gedragsregels

5.1 De Gebruiker is verplicht de gedragsregels van deze Voorwaarden na te leven. Create to Send behoudt zich het recht voor om toegang voor Gebruikers te blokkeren en/of diensten van Create to Send aan Gebruikers te onthouden en/of Materiaal van de website en/of gegevens uit de database te verwijderen indien:
a) De Gebruiker in strijd handelt met de wet, in het bijzonder door het verspreiden van (kinder)pornografisch Materiaal en/of nazi-proproganda en/of ander racistisch Materiaal;
b) De Gebruiker handelingen op de website verricht die anderszins in strijd met de wet of onrechtmatig zijn, daaronder begrepen het verrichten van handelingen die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten en portretrechten van andere Gebruikers en/of derden;
c) De Gebruiker handelingen op de website verricht die in strijd komen met rechten van derden of die een inbreuk maken op de rechten van derden.
5.2 Indien Create to Send besluit de Gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen, en/of de Gebruiker uit te sluiten van de diensten die worden aangeboden door Create to Send, is Create to Send geenszins aansprakelijk voor eventueel geleden verlies en/of schade.

6. Meldingsplicht

6.1 Indien de Gebruiker kennis neemt of zich bewust wordt van het feit dat een andere Gebruiker in strijd met deze Voorwaarden, met name de gedragsregels, handelt, heeft de Gebruiker de plicht om dit te melden bij Create to Send. Meldingen van deze aard kunnen worden gedaan bij het volgende adres: info@create2send.com
6.2 Create to Send garandeert dat alle meldingen vertrouwelijk worden behandeld. Tevens draagt Create to Send er zorg voor dat er geen informatie van de Gebruiker die melding doet, aan derden bekend wordt gemaakt.

7. Garanties, Vrijwaring en schadeloosstelling

7.1 De Gebruiker vrijwaart Create to Send en stelt haar schadeloos voor eventuele rechtsvorderingen van derden die verband houden met het Gebruik door die desbetreffende Gebruiker van de website en/of rechtsvorderingen die voortvloeien uit de schending van de verplichtingen van de Gebruiker zoals in deze Voorwaarden zijn omschreven.
7.2 De Gebruiker garandeert Create to Send bij het Gebruik van de website en/of bij het gebruik maken van de diensten van Create to Send, de gedragsregels zoals neergelegd in deze Voorwaarden in acht te nemen en deze Voorwaarden te respecteren.
7.3 De Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om aan Create to Send de rechten over te dragen zoals beschreven in artikel 5 van deze Voorwaarden.
7.4 De Gebruiker garandeert bij het Gebruik van de website en/of de diensten van Create to Send, geen inbreuk te maken op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten en portretrechten.

8. Uitsluiting Aansprakelijkheid

8.1 Hoewel Create to Send de grootst mogelijke zorg betracht bij het verlenen van haar diensten, inclusief het inrichten van haar website, aanvaardt Create to Send van Gebruikers noch van derden aansprakelijkheid voor het gebrekkig functioneren van de website en/of andere gebreken, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Create to Send of haar leidinggevend personeel.
8.2 Hoewel Create to Send de grootst mogelijk zorg betracht bij het plaatsen van eigen Materiaal op de website, is het mogelijk dat het Materiaal onjuistheden bevat of onvolledig is. Create to Send aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het Gebruik van Materiaal dat onjuist en/of onvolledig is.
8.3 Create to Send aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor rechtsvorderingen van derden en/of Gebruikers die verband houden met het Gebruik van de website door een andere Gebruiker van Create to Send en/of rechtsvorderingen die voortvloeien uit de schending door die andere Gebruiker van de verplichtingen zoals neergelegd in deze Voorwaarden.
8.4 Hoewel Create to Send alle voorzorgsmaatregelen neemt om het Materiaal dat elke Gebruiker upload of op een andere wijze ter beschikking stelt bij Create to Send te bewaren en te beschermen, aanvaardt Create to Send geen aansprakelijkheid voor beschadiging aan en/of verlies van het Materiaal. Create to Send is tevens niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van apparatuur die gerelateerd is aan het Internet, inclusief computerapparatuur en computerprogrammatuur die in combinatie met Create to Send gebruikt wordt.
8.5 Create to Send is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies die het gevolg is van handelingen van door haar ingeschakelde tussenpersonen of voor andere derden die uitvoering geven aan de diensten en/of Overeenkomsten van Create to Send, daaronder tevens begrepen service-providers.
8.6 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het Internet en/of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Gebruiker en Create to Send, dan wel tussen Create to Send en derden, voor zover die betrekking hebben op de relatie tussen de Gebruiker en Create to Send, is Create to Send niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Create to Send of haar leidinggevend personeel.
8.7 Teneinde risico's van het verloren gaan van Materiaal te beperken dient de Gebruiker zijn eigen back-up kopieën te maken van al het Materiaal dat hij Gebruikt of anderen laat gebruiken, in verband met de diensten van Create to Send.
8.8 Het Gebruik van de website en/of de diensten van Create to Send door Gebruikers geschiedt op hun eigen risico.

9. Niet overdraagbaar

De rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Voorwaarden en zoals die voortvloeien uit Overeenkomsten en/of rechtshandelingen en/of het Gebruik maken van diensten van Create to Send, zijn niet overdraagbaar.
10. Wijzigen van de Voorwaarden
10.1 Create to Send is te allen tijde gerechtigd tot het wijzigingen van deze Voorwaarden.
10.2 Indien één of meer van deze bepalingen van deze Voorwaarden of enig andere Overeenkomst met Create to Send in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Create to Send vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, handelingen, diensten en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

12. Adres Create to Send en klachten.

Indien u vragen en/of klachten heeft over de website en/of de diensten van Create to Send, kunt u deze richten aan support@Create2send.com

ONDERDEEL B Klanten

13. Aanbiedingen/Overeenkomsten/Orders.

13.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt Create to Send niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door de Klant.
13.2 Een Overeenkomst tussen Create to Send en de Klant komt slechts tot stand indien en voor zover Create to Send de Order van de Klant aanvaardt of indien door Create to Send uitvoering aan de Order wordt gegeven. Indien de Order wordt aanvaardt, krijgt de Klant per e-mail een orderbevestiging van Create to Send.
13.3 Create to Send is gerechtigd Orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien de Order niet wordt geaccepteerd, deelt Create to Send dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de Order.
13.4 Indien Create to Send enige prestatie verricht voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal de Klant Create to Send daarvoor betalen conform de dan bij Create to Send geldende tarieven.
13.5 Alle opgaven door Create to Send van getallen, maten, gewichten, kleuren en of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan, maar Create to Send kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Het getoonde Materiaal op de website van Create to Send of op een andere wijze getoonde of verstrekte Materiaal, inclusief foto's, monsters, tekeningen of modellen, zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Wanneer Gebruiker aantoont dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van de getoonde opgaven van Create to Send dat hij niet meer in redelijkheid tot afname verplicht kan worden, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.
13.6 Het plaatsen van Orders door de Klant, dient vergezeld te gaan van het daarvoor bestemde elektronische bestelformulier, te vinden op www.fotokaarten-print.nl. Orders worden pas door Create to Send in behandeling genomen indien het elektronische bestelformulier volledig is ingevuld en de betaling aan Create to Send is verricht. De Klant dient gegevens naar waarheid in te vullen.
13.7 Create to Send is bevoegd om bij de uitvoering van de Order gebruik te maken van derden.
13.8 De Klant heeft de verplichting om Create to Send van accurate, recente, volledige en juiste gegevens te verschaffen. Tevens heeft de Klant de verplichting om bij het plaatsen van een Order Create to Send steeds de meeste recente versie van zijn persoons- en betalingsgegevens, inclusief het e-mail adres, te voorzien. De Klant mag onder geen beding valse gegevens verschaffen. Het verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar en wordt gemeld aan de autoriteiten.

14. Prijzen

14.1 De vermelde prijzen voor alle aangeboden producten zijn in Euro (€), inclusief BTW, handelings, verpakkings -en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
14.2 Create to Send heeft het recht om de prijzen zoals verkondigd op de website te wijzigen. Create to Send garandeert dat indien de Klant gebruik maakt van de diensten van Create to Send en/of Overeenkomsten met Create to Send worden aangegaan, het bedrag dat in rekening daarvoor wordt gebracht, niet tussentijds wordt verhoogd. Dit betekent dat Create to Send alleen dat bedrag aan de Klant in rekening brengt, dat ten tijde van het gebruik en/of ten tijde van de bestelling op de website stond aangekondigd als de geldende prijs. Indien wegens onvoorziene omstandigheden de prijzen toch stijgen voor de aangeboden producten en diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Create to Send.
14.3 Voor de gevolgen van onjuiste vermeldingen van prijzen op de website kan Create to Send geen verantwoordelijkheid nemen. Indien Create to Send bewust wordt van onjuiste vermeldingen van prijzen, stelt Create to Send haar Klanten ten spoedigste hiervan in kennis.

15. Betaling

15.1 Create to Send verstuurt haar facturen per e-mail. De Klant kan de facturen desgewenst voor administratieve doeleinden printen.
15.2 Facturen worden direct na een relevante handeling door de Klant of acceptatie van de Order verstuurd.
15.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
15.4 De Klant heeft de verplichting om actuele en juiste gegevens te verstrekken. Alle gegevens dienen volledig en naar waarheid te zijn. Het verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar en wordt gemeld aan de autoriteiten.
15.5 Indien niet binnen de termijn zoals bepaald in artikel 15.3 van deze Voorwaarden betaald wordt, krijgt de Klant een e-mail van Create to Send waarin nogmaals verzocht wordt om binnen 7 dagen tot betaling over te gaan. Indien niet binnen deze gestelde termijn van 7 dagen betaald wordt, wordt nogmaals een e-mail gestuurd waarin verzocht wordt binnen 7 dagen tot betaling over te gaan.
15.6 Bij overschrijding van de laatste betalingstermijn zoals genoemd in artikel 15.5 van deze Voorwaarden, is de Klant vanaf de laatste dag binnen de laatst gestelde termijn dat betaling kon geschieden, in verzuim. Vanaf het moment de Klant in verzuim is, is de Klant een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is de in verzuim zijnde Klant een bedrag van € 50,- aan administratiekosten verschuldigd, en indien Create to Send haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de Klant naast de vertragingsrente en de administratiekosten tevens incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15 %) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Create to Send om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
15.7 Indien de Klant in gebreke is met enige betaling, is Create to Send gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden zoals is bepaald in artikel 24 van deze Voorwaarden.

16. Levering

16.1 De door Create to Send opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Create to Send geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Create to Send verstrekte gegevens.
16.2 De door Create to Send opgegeven levertijden zijn slechts indicatief doch uiterlijk 3 werkdagen.
16.3 De afleveringstermijn gaat in op de datum van het ontvangen van de betaling aan Create to Send. Indien Create to Send voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de Klant moeten worden verstrekt, gaat de afleveringstermijn in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Create to Send, doch niet eerder dan op de datum van de ontvangst van het gehele verschuldigde bedrag aan Create to Send.
16.4 Overschrijding van de leveringstermijn met 30 dagen geeft de Klant het recht de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst om deze reden geeft geen recht op schadevergoeding.

17. Bedenktijd van 7 dagen: ontbinding van de Overeenkomst en reclames en aansprakelijkheid

17.1 Behoudens de uitzonderingen genoemd in lid 4 van dit artikel, heeft de Klant vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van het product of, ingeval van dienstverlening, vanaf de dag van het sluiten van de Overeenkomst, een bedenktijd van 7 werkdagen. Binnen deze zeven werkdagen kan de Klant de Overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van redenen. De Klant zal hiervoor een ontbindingsverklaring per e-mail moeten sturen naar info@create2send.com.
17.2 Indien de Klant gebruik maakt van de ontbindingsgrond zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, dan zal de Klant het product moeten retourneren aan Create to Send. De kosten van retourneren komen voor rekening van de Klant.
17.3 Binnen 30 dagen na datum van de ontvangst van de ontbindingsverklaring van de Klant, betaalt Create to Send de verkoopprijs aan de Klant terug. Create to Send is niet aan deze termijn gebonden indien de Klant onvolledige en/of onjuiste adresgegevens en geen of onjuiste bank en/of girorekeninggegevens heeft verstrekt.
17.4 De mogelijkheid om te ontbinden zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, is niet van toepassing op een aantal producten en diensten, waaronder begrepen die producten en diensten zoals die zijn uitgezonderd in de Nederlandse 'Wet verkoop op afstand'. In ieder geval bestaat er geen mogelijkheid om te ontbinden bij producten en diensten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zoals (portret)foto's of producten en diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
17.5 Klanten hebben geen mogelijkheid tot ontbinding indien de bestandskwaliteit van de foto's die zij aan Create to Send ter beschikking hebben gesteld, niet voldoet aan de minimum eisen voor het ontwikkelen en printen van foto's.
17.6 Dit artikel laat de werking van artikel 18 van deze Voorwaarden onverlet.

18. Reclames en aansprakelijkheid

18.1 De Klant heeft - naast de regeling van artikel 17 van deze Voorwaarden - de verplichting om te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelde producten, heeft de Klant de mogelijk de Overeenkomst per e-mail te ontbinden wegens de volgende redenen:
- indien de producten van dermate kwaliteit zijn dat zij redelijkerwijs niet door de Klant geaccepteerd kunnen worden;
- indien de producten beschadigd zijn;
- indien de Klant in het geheel geen zending ontvangen heeft.
18.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Create to Send de keuze de desbetreffende product(en) tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe product(en), dan wel de factuurwaarde van de desbetreffende proucten(en) te restitueren.
18.3 Klanten hebben geen mogelijkheid tot ontbinding indien de bestandskwaliteit van de foto's die zij aan Create to Send ter beschikking hebben gesteld, niet voldoet aan de minimum eisen voor het ontwikkelen en printen van foto's.

19. Eigendomsvoorbehoud

19.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen dat hij op grond van de Overeenkomst aan Create to Send verschuldigd is, heeft voldaan.
19.2 Het risico ter zake van de producten gaat in op het moment van de aflevering aan de Klant.

20. Overmacht

20.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Create to Send ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuzen, de uitvoering van de Order op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit de Klant per e-mail mee te delen en zonder dat Create to Send gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
20.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Create to Send kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

21. De Klant is zelf verantwoordelijk voor betaling

De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle bedragen die verband houden met het Gebruik van de website en de diensten van Create to Send.

22. Ontbinding van de Overeenkomst

22.1 Indien de Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of andere rechtshandeling of uit het gebruik maken van de diensten van Create to Send mocht voortvloeien, is de Klant in verzuim en is Create to Send gerechtigd en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
- de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins op haar rustende verplichtingen op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- de Overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
- een en ander onverminderd Create to Send andere rechten onder welke Overeenkomst met de Klant dan ook en zonder dat Create to Send tot enige schadevergoeding is gehouden.
22.2 In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, zullen van rechtswege alle Overeenkomsten met de Klant zijn ontbonden, tenzij Create to Send de Klant binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval Create to Send zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
de uitvoering van de betreffende Overeenkomst (en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
- al zijn eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van de Klant op te schorten;
- een en ander onverminderd Create to Send andere rechten onder welke Overeenkomst met de Klant dan ook en zonder dat Create to Send tot enige schadevergoeding is gehouden.

23. Klachten en/of vragen afgeleverde producten

Vragen en/of klachten kun je sturen via het formulier dat te vinden is in het onderdeel help.